Budowork Dojo

I. Regulamin uczestnictwa w seminarium z Micheline Tissier w Gdyni w dniach 21-22/01/2023

 1. Organizatorem seminarium z Micheline Tissier, które odbędzie się w dniach 21-22/01/2023 w Gdyni przy ul. 10 Lutego 33, jest Stowarzyszenie Budowork Dojo zwane dalej Organizatorem.
 2. W zajęciach prowadzonych w ramach seminarium mogą brać udział osoby, które:
  • opłaciły odpowiednią składkę za udział
  • wypełniły deklarację uczestnictwa na miejscu (lub formularz internetowy) Wypełnienie formularza on line i wysłanie, wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
  • zapoznały się i zaakceptowały Regulamin Uczestnictwa ww seminarium.
 3. Zajęcia w ramach seminarium odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie www.aikikai.org.pl lub planie wydarzenia udostępnionym w mediach społecznościowych, plakacie wydarzenia. (https://fb.me/e/3rba8bO7J)
 4. Wysokość opłat za zajęcia aikido w ramach seminarium zamieszczona jest na stronie www.aikikai.org.pl lub planie wydarzenia udostępnionym w mediach społecznościowych, plakacie wydarzenia. (https://fb.me/e/3rba8bO7J)
 5. Opłatę za udział w seminarium należy dokonać na miejscu u wyznaczonej osoby przez Organizatora.
 6. Organizator seminarium w indywidualnych przypadkach może ustalić odrębne zasady płatności za zajęcia.
 7. Osoba, która nie uregulowała opłat za seminarium w wyznaczonym czasie nie może brać udziału w treningach i może zostać wyproszona z zajęć przez Organizatora. Wyjątkiem jest pozostanie poza obszarem maty za zgodą Organizatora.
 8. Organizator nie odpowiada za osoby nieletnie przebywające poza salą. Prosimy o zapewnienie opieki nieletnim do czasu rozpoczęcia zajęć i zaraz po ich zakończeniu.
 9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 10. Organizator nie ma obowiązku ubezpieczania uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora prowadzącego seminarium, oraz osób wyznaczonych przez Organizatora. Należy przestrzegać również etykiety dojo.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakty zatajone przez uczestnika zajęć w szczególności za zatajenie choroby lub kontuzji (w tym COVID-19).
 13. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad podlegają osobnym uzgodnieniom z Organizatorem seminarium.

II. Informacja RODO

Uczestnik powyższego seminarium przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Stowarzyszenie Budowork Dojo jako administrator danych osobowych będzie przetwarzał jego dane osobowe na potrzeby wykonania niniejszej Umowy tj. treningów aikido w ramach seminarium oraz, że w przypadku zaistnienia konieczności będzie zobowiązany przekazywać te dane uprawnionym podmiotom, organom i instytucjom , w tym w związku egzekwowaniem opłat lub grzywien związanych z naruszeniem prawa.
Uczestnik seminarium, oświadcza, że zapoznał/a się z niżej wskazanymi informacjami, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych:
1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Stowarzyszenie Budowork Dojo z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dworskiej 33c/1. NIP: 9571086442, KRS: 0000621558
2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się pod e-mail: budowork@gmail.com
3) Dane będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy , archiwalnych, oraz realizacji uzasadnionych interesów Administratora tj. archiwalnych dowodowych oraz związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń bądź obroną swych praw.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO
Dane będą przetwarzane przez Administratora oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy publiczne, podmioty dostarczające korespondencje, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenie dokumentacji, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne w tym IT.
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej (jakiej/gdzie).
Dane będą przechowywane do czasu wykonania niniejszej Umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 powyżej lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Ponadto ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych