Budowork Dojo

Regulamin zajęć Klubu Budowork Dojo

I. Ogólne.

1.Budowork Dojo organizuje zajęcia treningowe aikido, samoobrony oraz zajęcia z elementami japońskich ćwiczeń rekreacyjno ruchowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, przez cały rok z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9.
2. W zajęciach prowadzonych przez Budowork Dojo mogą brać udział osoby, które:
a) zapoznały się z Regulaminem oraz wypełniły i podpisały (za osoby niepełnoletnie – podpis rodzica lub opiekuna prawnego) zgłoszenie w formie drukowanej,
b) przedłożyły własnoręcznie podpisane oświadczenie (zawarte w druku zgłoszeniowym) o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach lub przedstawiły ważne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do uczestnictwa ww. zajęciach. c) opłaciły opłatę rejestracyjną na aktualny sezon treningowy. Opłata nie podlega zwrotowi podczas przerwania uczestnictwa w zajęciach:
d) opłaciły składkę miesięczną za udział w zajęciach lub ich uczestnictwo w zajęciach wynika z odrębnych umów z klubem Budowork Dojo
e) stosują się do ogólnych warunków BHP i przestrzega zalecenia osoby prowadzącej zajęcia.
3. Klub pobiera z góry opłatę za zajęcia i jest ona traktowana jako rezerwacja miejsca w klubie bez względu na to czy dana osoba stawi się na wszystkie zajęcia, czy też nie. Opłata nie jest zwracana.
4. Osoba przestaje być członkiem klubu jeśli przerwie udział w zajęciach na okres 1 miesiąca bez poinformowania wcześniej o tym fakcie instruktora lub przerwie udział w zajęciach na okres powyżej 2 miesięcy bez względu na okoliczności lub nie opłaci składki członkowskiej przez okres 2 miesięcy.  Osoba ta będzie mógła wznowić udział w zajęciach po ponownym opłaceniu opłaty rejestracyjnej. Wszelkie przerwy lub rezygnację z udziału w zajęciach prosimy uzgadniać z prowadzącym osobiście, e-mailem lub telefonicznie/SMS. Po utracie członkostwa klub jeszcze przez miesiąc przechowuje przedmioty związane z tą osobą następnie może poddać je likwidacji (np. legitymacje członkowskie certyfikaty, dyplomy, itp.)Osoba, może zostać usunięta z klubu decyzją Zarządu Budowork w każdej chwili gdy zachodzi podejrzenie działania na szkodę klubu. W takim wypadku nie przysługuje zwrot zapłaconej składki oraz osoba ta nie będzie mogła wznowić udziału w zajęciach, chyba, że Zarząd podejmie inna decyzję.
5. Wszelkich wpłat dokonujemy przed pierwszym treningiem w danym miesiącu nie później niż do piętnastego dnia każdego miesiąca którego opłata dotyczy lub według daty zawartej w odrębnej umowie z Budowork Dojo. Obowiązujące opłaty za udział w treningach zostały ustalone z prowadzącym. W przypadku wątpliwości w ustaleniu wysokości opłaty prosimy o indywidualny kontakt z kierownictwem klubu. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków uczestnictwa w zajęciach.
6. Wprowadza się programy promocyjne oraz ulgę rodzinną jak i zwyżkę za nieterminowe wpłaty (wysokość – ustalone z prowadzącym). Ulga rodzinna dotyczy członków najbliższej rodziny (I st. pokrewieństwa) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
7. Pieniądze wpłacone na Rejestrację nie podlegają zwrotowi. Zastrzega się możliwość zmiany opłat za udział w zajęciach w ciągu roku szkolnego. Niewykorzystane zajęcia z powodu choroby, spóźnienia, nieobecności z winy uczestnika, nieprzestrzegania przez niego regulaminu i ustaleń klubowych i innych przyczyn losowych przepadają i nie są podstawą do zwrotu pieniędzy.
8. Rozkład zajęć dla wszystkich grup został podany na stronie internetowej klubu/stronie facebook. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany grafiku zająć i ich miejsca. Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu treningów, staży i obozów. W dni ustawowo wolne od pracy, dni egzaminów szkolnych (egz. Wstępne, dodatkowe zarządzenia dyrekcji Szkoły itp.) oraz w Święta treningi mogą nie odbywać się. W przypadku pokrycia się terminu zajęć z terminem stażu zajęcia mogą być odwołane lub przeniesione. Powyższe zmiany terminarza zajęć nie powodują zmiany wysokości opłaty miesięcznej.
9. W czasie ferii szkolnych (bożonarodzeniowych, zimowych i wielkanocnych) oraz wakacji letnich zajęcia dla grup dziecięcych mogą nie odbywać się. Opłata wówczas w tych okresach zostaje odpowiednio pomniejszona.
10. Klub nie odpowiada za dzieci przebywające poza salą. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom do czasu rozpoczęcia zajęć, zaraz po ich zakończeniu i w trakcie wyjścia dziecka z sali np. do toalety, oraz o dopilnowanie ciszy i porządku poza salą, gdyż na terenie szkoły/obiektu odbywają się także inne zajęcia.
11. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, na kilkanaście minut przed ich rozpoczęciem, aby zdążyć się przebrać. Na treningach dla początkujących zaleca się stosowanie kimon lub dresów – spodnie powinny zakrywać kolana. Ćwiczymy boso. 1
12. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Wszystkie cenniejsze przedmioty prosimy przekazywać w depozyt do instruktora. Z Szatni do sali przechodzimy w klapkach.
13. Jeśli ktoś przychodzi na zajęcia z kontuzją bądź urazem należy to zgłosić do instruktora przed zajęciami. Wszelkie kontuzje, urazy powstałe podczas zajęć i w drodze na/z zajęć należy natychmiast zgłosić instruktorowi najpóźniej do 24 godzin po zdarzeniu. Następnie W ciągu 7 dni potwierdzone przez lekarza specjalistę,
14. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia ćwiczącego, instruktor ma prawo żądać przedstawienia opinii lekarza medycyny/specjalisty.
15. Jako potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem składany jest podpis na druku zgłoszenia udziału w zajęciach (dostępny do ściągnięcia na stronie internetowej). W przypadku osoby niepełnoletniej, podpis muszą złożyć dwóch opiekunów prawnych lub rodziców.
16. Regulamin został opublikowany na stronie internetowej klubu.
17. Treść regulaminu może zostać zmieniona w każdym momencie z pewnym zastrzeżeniem mianowicie: Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy osoba będąca członkiem klubu, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie kierownictwo klubu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu może być publikowana za pomocą facebook.
18. Akceptując niniejszy regulamin w formie pisemnej za pomocą formularza znajdującego się pod linkiem http://aikikai.org.pl/zgloszenie.pdf – członek klubu oświadcza jednocześnie, że nie ma żadnych przeciwskazań do trenowania aikido, w tym również oświadcza, że on lub jego niepełnoletnie dziecko nie jest zarażony/na oraz nie jest nosicielem koronawirusa występującego pod nazwą Cov-19.

II. Informacja RODO 

 1. Członek klubu Budowork Dojo przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Stowarzyszenie Budowork Dojo jako administrator danych osobowych będzie przetwarzał jego dane osobowe na potrzeby wykonania niniejszej Umowy tj. treningów aikido oraz, że w przypadku zaistnienia konieczności będzie zobowiązany przekazywać te dane uprawnionym podmiotom, organom i instytucjom , w tym w związku egzekwowaniem opłat lub grzywien związanych z naruszeniem prawa.
 2. Członek klubu Budowork Dojo oświadcza, że zapoznała się z niżej wskazanymi informacjami, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych:
 3. 1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Stowarzyszenie Budowork Dojo z siedzibą w Gdańsku przy ul. Dworskiej 33c/1. NIP: 9571086442, KRS: 0000621558
  2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się pod e-mail: rtlusciak@gmail.com
  3) Dane będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy , archiwalnych, oraz realizacji uzasadnionych interesów Administratora tj. archiwalnych dowodowych oraz związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń bądź obroną swych praw.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO
 5. Dane będą przetwarzane przez Administratora oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy publiczne, podmioty dostarczające korespondencje, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenie dokumentacji, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne w tym IT.
 6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej (jakiej/gdzie).
 7. Dane będą przechowywane do czasu wykonania niniejszej Umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do realizacji  celów  wskazanych w pkt 3 powyżej lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Ponadto ma Pan/i  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.